Obchodní podmínky

Odkazy z horního menu

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod
Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím (dále jen dodavatel).
 
Informace o internetovém obchodě
Ceny pro zákazníka
Objednávka - platnost, stavy, zrušení
Dodání zboží
Poplatky za dopravu a platbu
Doklady
Úhrada faktur
Vrácení zboží
Odstoupení od kupní smlouvy
Reklamace
Ochrana osobních údajů


Informace o internetovém obchodě
Internetový obchod zajišťuje kompletní proces od nabídky produktu s aktuální cenou, přes jeho objednání, volbu dopravy a platby dle nabízených podmínek, až po doručení na zákazníkem zvolenou dodací adresu. Veškeré informace týkající se zboží, cen, skladové dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem je možno získat prostřednictvím kontaktu na dodavatele uvedeného pod odkazem Podmínky - Kontakt.
 
Ceny pro zákazníka
Zboží v internetovém obchodu je nabízeno za ceny v korunách českých. Dodavatel může ceny v obchodu průběžně aktualizovat.
 
Objednávka - platnost, stavy, zrušení
Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Veškeré informace v objednávce jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Uložením objednávky zákazníkem (stisknutím tlačítka Potvrdit) je naplněna skutková podstata uzavření smluvního obchodního vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s podmínkami obchodu a zavazuje se objednávku odebrat. Poplatek za zrušení objednávky zákazníkem je 10% z objemu objednávky, pokud se dodavatel nedohodne se zákazníkem jinak. Registrovanému zákazníkovi jsou pod odkazem Doklady - Objednávky dostupné informace o aktuálních stavech svých objednávek. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit. O zrušení objednávky dodavatelem je zákazník informován na e-mailovou adresu, kterou zákazník vyplnil v objednávce. V případě, že zákazník neobdrží informaci o přijetí objednávky dodavatelem nejdéle do 7 pracovních dní (záleží na druhu zvolené platby) je tato objednávka považována za zrušenou. V případě, že zákazník zvolí platbu pomocí platební brány eBanky (pokud je mu nabídnuta) a zároveň dodavatel neobdrží od banky informaci o realizované platbě nejpozději do 4 hodin od objednání, bude objednávka zrušena. V případě, že dodavatel nedodá objednávku nebo její část do 45 dní od objednání bude tato objednávka nebo tato část zrušena.
 
Dodání zboží
Zboží je dodáno dopravcem nebo dodavatelem na dodací adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Dodávka je doručována dopravcem standardně následující pracovní den po expedici zboží v době mezi 8:00 a 18:00 hodinou. Při přebírání dodávky doručené dopravcem má zákazník možnost zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je poškozená originální polepovací páska na obalu, uvede zákazník tuto skutečnost do poznámky na přepravním listu dopravce, případně má zákazník právo dodávku odmítnout jako celek. Zákazník je dále povinen následně zkontrolovat věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Rozdíly obsahu zásilky oproti dodacímu listu uvede zákazník na přepravním listu nebo jeho příloze „Rozdíly oproti dodacímu listu“ a tuto skutečnost musí dopravce potvrdit podpisem. Pokud dopravce odmítne rozdíl potvrdit, má zákazník právo odmítnout dodávku jako celek.
 
Poplatky za dopravu a platbu
K objednávce je připočítáván poplatek podle zvoleného způsobu dopravy a platby. Na tuto částku je zákazník upozorňován při tvorbě objednávky.
 
Doklady
Zákazník obdrží ke každé dodávce zboží fakturu a dodací list. Faktura obsahuje veškeré náležitosti, aby se na ni mohlo pohlížet jako na daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Na dodacím listě je uvedeno označení dodaného zboží, jeho množství, popř. jeho sériové číslo. Pokud zákazník neobdrží doklady při odebrání zboží od dopravce, jsou tyto doklady zaslány dodavatelem na adresu zákazníka dodatečně. Oznámení EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Úhrada faktur
Platba faktury za objednávku je závislá na zvoleném způsobu platby při objednání:
 
Dobírka – zákazník platí v hotovosti dopravci při převzetí zásilky.
eBanka – zákazník platí prostřednictvím elektronické platební brány, po potvrzení o realizované platbě bankou je objednávka expedována. eBanka, jejímž prostřednictvím elektronická platba probíhá, neodpovídá za vady dodávky a není jinak zúčastněna ve vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem.
Zálohová faktura – zákazník platí na účet dodavatele částku odpovídající ceně objednávky a pro identifikaci platby uvede odpovídající variabilní symbol, veškeré údaje potřebné pro úhradu zálohové faktury jsou zákazníkovi zobrazeny po odeslání objednávky v internetovém obchodě. V případě platby zálohovou fakturou si zákazník opatří tyto informace na vlastní náklady.
Faktura se splatností – registrovaný zákazník může po dohodě s dodavatelem platit na fakturu s domluvenou splatností. Datem úhrady / platby faktury se rozumí datum připsání platby na účtu dodavatele.
Hotovost u dealera – zákazník platí v hotovosti na adrese dodavatele v případě osobního odběru zboží.
 
Vrácení zboží
Pokud dodané zboží nebo podmínky dodávky neodpovídají objednávce, zákazník je oprávněn zaslat zpět kompletní a nepoškozené zboží včetně kopií pořizovacích dokladů (pořizovací faktura a dodací list). Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nejedná-li se o výše uvedený případ, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@jp-computers.cz . V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Reklamace
Reklamační podmínky jsou popsány pod odkazem Podmínky - Reklamační podmínky.
 
Ochrana osobních údajů
Údaje o zákazníkovi vyplněné v objednávce slouží k vyřízení obchodního případu prostřednictvím internetového obchodu. Dodavatel se zavazuje zachovávat důvěrnost dat o zákazníkovi nabytých prostřednictvím internetového obchodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jindřich Poštulka
Na Orátě 497
783 61 Hlubočky
Provozováno v systému eReseller